Đêm nhạc Danh ca Elvis Phương

Giới thiệu

Danh ca Elvis Phương
Đêm nhạc Đặt biệt của Danh ca Elvis Phương.